Бичих

Таны ирүүлсэн санал,гомдол нь бидний үйл ажиллагааны сайжруулалт болон жуулчдад
үзүүлэх үйлчилгээний чанар, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд үнэ цэнэтэй байх болно.